Цели на проекта "София - град на бъдещето"

            Този проект се осъществява съвместно от „Лайбниц институт за регионална география” – Лайпциг като водеща партньорска организация, Фондация „Екообщност” и Фондация „Зеленика”. Финансовата подкрепа е предоставена от Германската федерална фондация за околна среда (DBU), която развива дейност в областта на иновативните и демострационни екологични проекти.

           Бяха идентифицирани следните съществуващи проблеми в град София, които са в основата на предвидените в проекта инициативи:

           1. Информационен дефицит на жителите на София относно:

 - Необходимостта от устойчива политика и управление на град София;

 - Съдържанието на концепцията на Община София „София – зелен град“;

 - Възможностите за участието на гражданите в управлението на град София;

           2. Липса на удобни за ползване от гражданите информационни и комуникационни средства относно околната среда в София;

           3. Недостатъчен опит от участие на гражданите в процесите на планиране и развитие на концепции за устойчивото управление на град София.

           Стратегически цели

           Подобряване на градския климат и качеството на жизнената среда на град София, което да бъде постигано с активното участие на гражданите на столицата.

           Първата оперативна цел е да се насърчат Столична община и гражданите на София да работят в близко сътрудничество и позитивен дух. Към Столична община ще бъдат отправени насоки и ще бъдат разработени и предложени конкретни стъпки за подобряване на работата на Столична община с гражданите по всички въпроси, имащи отношение към средата за живот в Столичния град. В услуга на гражданите на Столицата ще бъдат поместени статии и линкове за улесняване достъпа до информация и до общинската администрация; ще бъдат показани вече съществуващи добри практики в тази насока. За насърчаване на сътрудничеството ще бъдат организирани съвместни периодични срещи с представители на Столична община по повод конкретни казуси.

           Проектът трябва да допринесе за създаването и развитие на структури, които след приключването му да могат да функционират самостоятелно, т.е. да бъде създадена функционираща практика за взаимодействие, която да бъде мултиплицирана и в други общини в България.

           Втората оперативна цел е да се привлече вниманието на обществеността в София към два от аспектите на концепцията за устойчиво развитие на един град - зелената система на града и устойчиви методи за градски транспорт и придвижване. Идеята е да се наблегне на възможните алтернативи. Ще бъдат събрани и представени добри практики, които са реализирани в други градове на България и извън страната ни.