Добра практика за по-ефективна публичност при разработване на ИПГР в Габрово

Някои интересни нови подходи за подобряване на публичността и на общественото участие в подготовката на политики за местно развитие е приложен през 2013 година в община Габрово във връзка с разработването на техния Интегриран план за градско развитие (ИПГР). Инициативата за тяхното осъществяване е в голяма степен на екипа за разработване, който при своята текуща работа отбелязва нуждата от няколко аспекта, които са допълнителни към оригиналното задание:

  • Необходимост от по-достъпно информационно и експертно представяне ("превод") на функцията и обхвата на ИПГР на обсъжданите местни потребности и на предлаганите подходи за тяхното удовлетворяване.
  • Нобходимост от осигуряването на по-големи възможности за активно участие (коментари, становища, изменения и допълнения) на представителите на различни мерстни групи и на местната общност като цяло.
  • Необходимост от допълнителна експертна работа за допълнителното съдържателно оформяне, оценката и евентуалното по-нататъшно отчитане на постъпващи предложения в проекта за ИПГР.

За да осигури по-голямата обществена полезност на процеса на разработване на ИПГР, екипът осъществява допълнителни дейности по подготвяне и по-широко обсъждане на материали и информации, които по по-съдържателен и достъпен начин да представят обсъжданите информации пред местната общност. Това намерение и конкретните дейности за него имат и подкрепата на общинската администрация, която също има желание за по-задълбоченото участие на гражданите на общината.

Конкретните продукти от дейностите включват визуални и дори интерактивни материали (включително диаграми и един вид настолна игра за градска среда), които да дадат възможност на участниците по-пълно да възприемат представяните информации, както и да дадат своя принос и своята по-висока добавена стойност към окончателните елементи на ИПГР. Според членове на екипа тези материали в известна степен дават своя положителен принос за желаните цели. В същото време, установена е и необходимостта от някои допълнителни условия за желаната още по-голяма обществена полезност, включително: допълнително удължаване на осигуряваните срокове и по-широко оповестяване за провеждане на предвидените обществени обсъждания; по-широкообхватно и по-ефективно взаимодействие между експерти за градско развитие и специалисти в информирането и взаимодействието с граждански групи; изграждане на по-устойчиви във времето (евентуално постоянни) екипи от такива експерти и фасилитатори, които да осигуряват както капацитета, така и "обществената инфраструктура" за бъдещото по-ефективно провеждане на такива обсъждания (каквито са постоянно необходими във връзка с подготовката и актуализирането на общинските планове и на различни други политики за местно развитие).

Някои допълнителни информации за подготвените материали и проведените дейности за разработване и обсъждане на ИПГР - Габрово можете да видите на https://www.facebook.com/GradskaViziaZaGabrovo/photos_stream .