Работа с граждани

Тук ще намерите практики, които вече са били приложени в България или чужбина и вече са дали положителни резултати.

Диалог с гражданите за по-добър живот в Люнебург, Германия

Проектът е насочен към мобилизиране на гражданството и използването на разнообразни начини за неговото участие (принципа «отдолу-нагоре» и подхода за работа в мрежа) в конкретни градски действия и политики, насочени към устойчивото градско развитие и "по-добър начин на живот в града". Насърчава се обменът на информация и сътрудничеството между гражданското общество, градската управа и научните среди. В рамките на проекта се изгражда постоянно координаторско място за целите на устойчивата градска политика в град Люнебург.

Основни методи за сътрудничество:

Насърчаване на гражданско участие в процесите на устойчиво градско развитие в Копенхаген, Дания

Община Копенхаген прилага дългосрочен подход за осигуряване на активно участие на гражданите в устойчивото управление на градската среда. Общината създава осем обществени центъра по „Местен дневен ред 21” за насърчаване на местните инициативи и дейности за устойчиво управление на градската среда. Общинската агенция за опазване на околната среда подпомага и съфинансира центровете, които функционират като частни фондации. Като центрове на идеи и ангажираност за широката общественост те генерират местен диалог по устойчиви инициативи в общинските квартали.

Интерактивно партньорство при териториалното планиране – пристанище Антверпен, Белгия

Партньорство в процеса на териториално планиране, възникнало в резултат на първоначален конфликт, е казусът на пристанище Антверпен, Белгия. Въвлечените близо 50 представители на различни организации в период от шест месеца обсъждат основните въпроси във връзка със схема за реконструкция на пристанището, относно пристанищната логистика, териториалното планиране, екологичните мрежи и въздействието върху жилищните райони. Инициативата, съставена както от противопоставящи се, така и от обществени поддръжници на проекта (равен брой), вкл.

Subscribe to RSS - Работа с граждани