РГ към Столична община за развитие на градската среда и мобилност с участие на граждански организации

Проект

18 март, 2014 г.

Цел: Ефективно сътрудничество между гражданите и администрацията в дейностите по разработването, обсъждане и осъществяване на политиките на Столична община в областите на градската среда и услуги за постигане на обществено приемливи и качествени резултати от разходването на  публични средства и човешки ресурс от време и усилия.

Основни задачи и график на изпълнение:

 1. Анализ на съществуващите проблеми в практиката на Столична община и взаимодействието й с гражданите по въпросите на градската среда: 
 • информиране на гражданите, механизми за включване, диалог и интегриране на мнения и препоръки – въз основа на конкретни препоръки, анкети и информация от НПО;
 • обсъждане и приемане краткосрочни предложения за въвеждане в работата на администрацията и нейните структури в определен обозрим срок от Столична община (краткосрочно, месец 1-2).
 1. Разработка на препоръки и механизъм за подобряване на дейността и взаимодействието на СО и СОС с граждански организации и групи по отношение на архитектурно-пространствените промени в града:
 • допълване на  процедурите с цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност, навременно информиране, включване на гражданите и отразяване на техните становища преди разработка на крайни проекти и тяхното финансиране;
 • формулиране в документ на дългосрочните принципи на взаимодействие между граждански организации и групи, СО и СОС (краткосрочно – месец 1-3, паралелно с т. 1).
 1. Дискусия, разработка и въвеждане в практиката на СО на допълнителни критерии при оценката на проекти за архитектурно-пространствени промени в града за влиянието на проектите върху устойчивото разтивие на града и т.н. (дългосрочно)
 2. Разработка на примерни критерии и правила за включване на партньори измежду гражданските организации, граждански групи и активни граждани за сътрудничество по конкретни казуси със СО и СОС в сферата на градска среда и мобилност – (краткосрочно – месец 1-2).

Състав на работната група:

СОС – 6 души, от които 5 от изброените по-долу комисии и 1 – от Асоциация за развитие на София (от тях 5, определени помежду им – с право на глас):

 • Комисия по устройство на територията и жилищна политика;
 • Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;
 • Комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението;
 • Асоциация за развитие на София.

             Представителите на комисии в СОС следва да са с различна партийна принадлежност от представените в СОС партии, с цел осигуряване на представителство, приемственост и подкрепа за предложенията на работната група.

СО – 6 души, представители от звена, предприятия и структури към/на СО:

 • Дирекция „Транспортна инфраструктура” - 1 човек;
 • Дирекция „Териториално планиране” - 2 представители (от които само 1 с право на глас);
 • Дирекция „Зелена система” - 1 човек;
 • Център за градска мобилност – 1 човек;
 • Общински културен институт „Музей за история на София” - 1 човек.

НПО - 7 души, излъчени измежду гражданските организации като представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в следните 7 направления:

 • Транспорт
 • Екология
 • Архитектура и ландшафтна архитектура
 • Урбанизъм и социология
 • Интердисциплинарни НПО работещи с общности и граждани за градска среда
 • Родителски организации
 • Хора с увреждания

ЮЛНЦ, които следва да излъчат представители за участие в работната група с право на глас по тематичните направления, са както следва:

 • Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”;
 • Сдружение „Природа назаем“;
 • Група ГРАД”;
 • Съюз на урбанистите в България;
 • Фондация „ЕкоОбщност”;
 • Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”;
 • Център за независим живот.

Мненията и позициите от страна на членовете на работната група от квотата на ЮЛНЦ се определят от ЮЛНЦ, работещи по въпросите на градската среда и мобилност в изброените по-горе направления и към момента на проекта за създаване на работната група включват следните организации и граждански групи:

1.) Транспорт: Гражданска инициатива „Спаси метрото”, Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура, Сдружение „Велоеволюция”;

2.) Екология: Коалиция за климата, Сдружение „Природа назаем“, ЕС „За Земята“, Animal Rescue;

3.)Архитектура и ландшафтна архитектура: „Група ГРАД”, Сдружение „Трансформатори”, Лейка-пейка;

4.) Урбанизъм и социология: Съюз на урбанистите в България;

5.) Интердисциплинарни НПО работещи с общности и граждани за градска среда: Фондация „ЕкоОбщност”, Фондация „Зеленика”, Сдружение „Ъндъргара”, Сдружение за Княжево;

6.) Родители: Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, Асоциация „Родители”, „Национална мрежа за децата”;

7.) Хора с увреждания: Център за независим живот, Фондация „Хоризонти”, Национален алианс „Усмихни се с мен”.

Вземане на решения (гласуване)

Участници с право на глас в работната група са представители от СОС, СО и НПО, както следва:

 • 5 от СО и СО предприятия/структури и предприятия,
 • 5 - от СОС и Асоциация за развитие на София,
 • 7 - от НПО.

Решенията на работната група се взимат с мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете й с право на глас.

Срок на действие:

До 4 месеца от сформирането й – до изпълнение на описаните по-горе дейности.

Организация на дейността на работната група

 • На първото си заседание членовете на работната група обсъждат и приемат правила за дейността й, като определят председател от страна на СО/СОС и заместник-председател от страна на представителите на ЮЛНЦ.
 • Работната група заседава минимум 2 пъти месечно, според изработен от нея график и план със задачи.
 • Решения от работната група се взимат с мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете й с право на глас.
 • Решенията на Работната група се внасят като доклади от страна на представителите на СО до кмета на Столична община, който от своя страна внася доклад в СОС, или – чрез представителите на СОС в работната група – до СОС  за разглеждане и  предприемане на действия, съответно от компетенциите на администрацията на СО и на СОС.

Дейността на работната група се организира от определен от Кмета на СО служител, който отговаря за свикването на заседанията, протоколиране и съгласуване на протоколите с участниците, осигуряване на необходима за решенията информация от отдели/звена на общ. администрация и структури, контакт с участниците в работната група, обезпечаване на зали за срещите, т.н.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - РГ към Столична община за развитие на градската среда и мобилност с участие на граждански организации