Партньори по проекта "София - град на бъдещето"

              Фондация „Зеленика” е създадена от обществено активни граждани, за да работи с други активни граждани и неправителствени организации в областите на устойчивото развитие, екологията, гражданските права и грижата за децата. 

              Мисията на Фондация „Зеленика” е да разпространява в обществото "живот и бизнес в хармония с природата и човека" и да даде своя принос подрастващите да бъдат възпитавани в положителни стойности за обществото, природата и човека.

              Визията на Фондация „Зеленика” за бъдещето на България е да бъде изградена икономика с широко присъствие на малък и среден бизнес, развиващи се върху реалния капитал на страната ни - природа, култура, история, образование, реализирани чрез био земеделие, селски туризъм, лека промишленост, ноу-хау и др. 

              Фондация „Зеленика” има организирани няколко семинара и издадени публикации на тема "Зелени работни места" в сътрудничество с немската Фондация „Фридрих Еберт". Усилията са насочени към издирване и разпространение на добри практики и решения за устойчиво развитие в контекста на българската икономика.

              Като алтернатива на кампанията срещу атомната енергия през 2013 г. организирахме кръгла маса на тема "Енергийна независимост", насочена към възобновяемите енергийни източници и максималното оползотворяване на отпадъците, на която бяха набелязани възможности и решения за максимално намаляване на зависимостта на домакинствата и бизнеса от енергийните монополи. В бъдеще ще продължим да развиваме тази тема. 

              Отново през 2013 г. представител на Фондация "Зеленика" участва като лектор в  "Пътуващия университет" - дългогодишен проект чиято цел е обучение за устойчиво развитие, организирано от СГС "Щастливеца", съвместно с НБУ, БАН, Френското посолство и Партньорството за развитие на град Дижон.

              Фондация „Зеленика” е участвала в кампаниите срещу АЕЦ „Белене” (чрез инициативата "Зелени алтернативи" в застъпничество за позицията "против" в националния референдум, проведен в началото на 2013 г.).

              Фондация "Зеленика" взима участие и в застъпничество и разработване на новия законопроект за образованието към 41-вото Народно събрание през 2012 г., който е отново внесен през 2013 г. за разглеждане в комисия. 

         От май 2013 г. до април 2015 г. Фондация "Зеленика" в партньорство с Фондация "Екообщност" (България), Лайбниц университет (Германия) и с финансовата подкрепа на Германската федерална агенция за околна среда (DBU) ще изпълнява проекта "София - град на бъдещето". Проектът има за цел да подобри комуникацията между администрацията на град София и активните граждански групи, да предложи решения за алтернативен и екологичен градски транспорт, както и добри практики за запазване, поддържане и развитие на зелената среда в града. 

               Leibniz-Institut für Länderkunde (ifl) (Лайбниц институт за регионална география) е научен институт със седалище в град Лайпциг, Германия. Лайбниц институт е единственият институт извън рамките на университет в Германия за изучаване и изследване на географските процеси. Основната дейност на института е насочена към:

  • история на географията;
  • теория на географията;
  •  изследване на регионалните процеси и промени в Европа със специален фокус върху Средна и Източна Европа;

             Лайбниц институт е член на Лайбниц общността, заедно с още 88 извънуниверситетски научни института.

             Лайбниц институт развива дейността си от 1992 година. В него работят 85 научни сътрудника. Финансирането основно се осъществява със средства на Федерална Република Германия и на Провинция Саксония.

             Мисията на Фондация "ЕкоОбщност" е да допринася за устойчиво развитие на жизнената среда като вдъхновява и изгражда пълноценно, отговорно отношение и действия на човека към природата. Фондацията работи с граждански групи и организации, местни общности, младежи, доброволци, социално отговорен бизнес, професионални групи, институции, медии.

             Основната цел на Фондация „ЕкоОбщност” е да допринесе за изграждането на общество от отговорни и ангажирани граждани за опазване и съхраняване на жизнената среда, както и да насърчим активността на хората. 

            От създаването си в края на 2003 г. Фондация „ЕкоОбщност” работи в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда - градска и природна. 

            През годините фондацията е подпомогнала над 250 инициативи и проекти на граждански организации, насочени към опазване на биоразнообразието; подобряване на информираността за възобновяемите енергийни източници; измемение на климата и енергийна ефективност и насърчаване ползването на възобновяеми енергийни източници; подобряване на градската среда и средата на живот; устойчива мобилност; изграждане и популяризиране на маршрути за пешеходен и велотуризъм (вкл. зелени коридори); екообразование, информираността и участието на млади хора за по-устойчиви практики и др. 

            Фондация „ЕкоОбщност” подпомага реални и искрени усилия на граждани и организации от страната, които спомагат не само за съхраняване на околната среда, но и за запазване на общочовешките ни ценности като жители на Земята. По този начин допринася за осъзнаване, зрялост и разбиране, че ресурсите и Земята са общи и отговорността за стопанисването и опазването им е споделена от всеки. 

            През последните години основните инициативи са:

            - проект "Доброволци за велосипедна академия", допринесъл за полезен обмен на добри практики с организации от 12 европейски страни за насърчаване използването на алтернативен транспорт; 

           - инициатива "Място в махалата" - грижа за споделените общи пространства в квартал "Хиподрума" в София -, довела до облагородяването на 2 обществени пространства с участието на местните жители;

           - конкурс "Дърво с корен" и инициатива "Вековните дървета говорят" (vekovnite.org) популяризиране и опознаване на интересни исторически и защитени вековни дървета в рамките на; 

           - инициативи "Зеленчуковата градина" и "София-град на бъдещето" - образователни дейности с деца и младежи, довели до изграждане на 4 биоградинки в детски градини и провеждане на поредица от образователни инициативи с ученици по въпросите на жизнената среда, придвижването в столицата и изменението на климата; 

          - програма "Градски предизвикателства", която предоставя подкрепа, вкл. финансова, за малки граждански проекти за решаване на конкретни екологични проблеми в населени места из цялата страна; 

          Фондация "ЕкоОбщност" работи в мрежа с много неправителствени организации от Българияи с партньори от Чехия, Румъния, Унгария и Словакия, с които членува в Асоциацията "Партньорство за околната среда", Чехия (Environmental Partnership Association).