Предложения за подобряване на работата с граждани в Столична oбщина

Категория от Градски страници:

Предложенията по-долу са разработени от група активно работещи по въпросите на градската среда и мобилност неправителствени организации в столицата в рамките на проведени задълбочени интервюта с експерти и представители на НПО в периода октомври-ноември 2013 г. и при отчитането на мненята, изложени в рамките на дискусията по време на форум «Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност» (19 септември 2013 г., София).

            Предложенията обобщават предложения за по-навременно, по-прозрачно и леснодостъпно (ориентирано към гражданите) информиране и насочване към ключови въпроси за дебат, както и към пълноценно отчитане на предложенията на гражданите в крайни политически, стратегически и оперативни решения на Столична община със значително културно, социално, икономическо и екологично въздействие. Вярваме, че при възможност за интегриране и въвеждане в действие на работещи механизми в практиката на Столична община, значително ще се увеличи прозрачността и ще се улесни достъпа и участието на гражданите. От друга страна това ще бъде и фактор за по-уверено, по-смислено и по-качествено включване на гражданите в местното самоуправление.

            Организациите, работили по формулирането на предложенията, остават отворени за диалог по отношение на възможните мерки, които Столична община би предприела с цел гарантиране на едно добро сътрудничество в името на устойчивото развитие на Столицата.

Предложения:

I. Във връзка с регулярните процеси* за взаимодействие с граждани  е препоръчително да се подобри информационната среда, подходите и средствата за обществено осведомяване за тях, по отношение на про-активното разпространение на предоставяната информация, и на увеличаване на авансовите срокове. Конкретни стъпки за това могат да включват:

1. Спазване на нормативните (минимално изискуеми) срокове. Завишаване на някои нормативни (минимално изискуеми) срокове за авансово обществено информиране по различните видове регулярни обществени обсъждания свързани с документи и решения със стратегически характер за града представляващи намеси или разпределение на ресурси с дългосрочно и/или широкообхватно въздействие (чрез съответни общински нормативни разпоредби, като подобрение на законово зададените)

Сроковете в момента много често затрудняват гражданите да успеят да се запознаят качествено с голям обем информация и да дадат конкретни и експертни мнения. Пример: последното обсъждане на бюджета за 2014 г. - не бе спазен срокът за онлайн обявяване на поканата, и срокът от 7 дни силно затрудни гражданите в извънработното си време да се запознаят и коментират всички необходими аспекти.

2. Гарантиране на практика на навременно и спазващо закона информиране на гражданите по електронен път, вкл. чрез страницата на общината

За съжаление продължава практиката на късно публикуване на информация за обществени обсъждания и др. Уеб страницата на общината е доста неулесняваща ориентиране/търсене и намиране на информация. Изисква ровене по отделни отдели. Много редовна практика е да не се вписва датата на публикуване на дадена информация, което обърква за коя година и какво става дума. Това изисква гражданинът да прекара много време в търсене и намиране вместо да е директно насочен към анализ на подадена лесно за него информация.

3. Стартиране на регулярен електронен общински бюлетин (в зависимост от обема и пълнотата – ежеседмичен или ежемесечен), който да популяризира насрочените непосредствено предстоящи обществени обсъждания (тема, време и място), плюс необходими документи за тях – копия от документите за обсъждане, спомагателни материали и др. По преценка на общината може да е по-подходящо бюлетинът да се изготвя централизирано, или по райони, както и да включва допълнителна информация за текущата дейност на общината (новини за предстоящи общински събития от общ характер, контакти на отговорни общински звена за работа с граждани и организации, и др.).

4. Регулярно изпращане на общинския бюлетин по електронна поща, като минимум на всички домоуправители и етажни собствености и заявили желание да се абонират граждани – представители на НПО, медии, бизнес, др. - широко отворен да бъде.

5. Стартиране на отворен електронен регистър на заинтересовани граждани, които също желаят да получават електронно общинския бюлетин. Това ще бъде един много добър начин за улесняване навременното информиране, дори без посещаване сайта на общината.

6. разширяване на общинската инфраструктура за пространствени данни и на достъпа до нея.

II. Други по-общи стъпки за насърчаване на гражданското участие е подходящо да включват:

1. Възприемане на практика за провеждане на регулярни ежемесечни дни на отворените врати както на СОС, така и на административните звена на Столична oбщина и на районите, на които всеки заинтересован гражданин или организация да се допитва свободно до тях по интересуващи ги въпроси.

2. Създаване на спомагателни технически звена към фронт-офисите на общинската администрация, които да съдействат на заинтересовани граждани във връзка с процедурни и документални въпроси, които ги интересуват (вкл. съдействие на хора с увреждания, в напреднала възраст или ниска езикова грамотност) и също – за насочване на техните конкретни въпроси към отговорния отдел и консултиране на формата на писмата им с цел получаване на очаквания отговор вместо препратка към пореден нормативен акт или практика.

III. Други необходими ДЪЛГОСРОЧНИ СТЪПКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ориентирани към отстояването на интереси с обществен характер и към гарантирането на личните права на гражданите в Столицата, включват:

1. Разработване на планове за приоритетните общински проучвания, необходими във връзка с познаването и по-прецизното формулиране на териториалните обществени интереси в Столична община (анкети, теренни и инструментални проучвания, териториални обществени дискусии по текущи и стратегически, устройствени и други въпроси) и оповестяването им сред гражданите – с цел планиране на участие и експертиза.

2. Оповестяване на горните планове за приоритетни общински проучвания сред гражданите, специализирани проучвателни организации, висши учебни заведения  и други организации с потенциал за съдействие при тяхното методическо структуриране и провеждане (чрез общинските бюлетини, в нарочни кореспонденции, в териториални и общо-градски обществени обсъждания и по други приложими начини), от страна на администрацията към СОС. Такава стъпка ще осигури по-висока легитимност при вземането на решения, и по-ясна публична обосновка на целите и действията, критериите и начините за провеждане на градските политики, и за изразходване на ограничените общински средства.

3. Включване на провеждането на определените приоритетни общински проучвания в годишните планове, и в бюджетите на Столична община и по райони, както и в проектните предложения за европейска и друга донорска подкрепа, включително в партньорство с активно заинтересовани граждански групи и организации. Предварително обсъждане и включване на граждански представители;

4. Въвеждане на общинска практика за определяне на ориентирани към резултати, тематични изследователски съвети с прозрачен и отворен характер, включващи научно-изследователски, бизнес и граждански организации, с конкретни задания, изисквания, организация и срокове за тяхната работа.

IV. Необходимо е също да се работи за измерването и подобряването на ефективността от работата на общинските звена с граждани, например чрез:

1. Свеждане до минимум на случаите на „мълчалив отказ” във връзка с преписки с граждани и организации (задължителен отговор по същество, специална общинска процедура за граждански оплаквания при наличие на такива откази).

2. Въвеждане на индикатори за „управление на риска” във връзка с общински преписки (докладване, целево обсъждане, привличане на допълнителни експерти и други в случаи с неприключили преписки с повече от 2 отговора, заведени в електронното деловодство).

3. Стартиране на отворен публичен регистър („книга”) на предложенията за подобряване на координацията на общинските звена помежду им и с външни контрагенти, и регулярно предприемане на стъпки за осъществяване на направените предложения (чрез ежемесечно докладване и обсъждане в работните групи към СОС или с помощта на друга целева процедура).

4. Установяване на практика по публикуване на пътни карти за процесите по изготвяне и изпълнение на общински политики, разработки (проучвания, стратегии, планове и програми) и проекти.

5. Формулиране и обществено оповестяване на конкретни критерии, които се прилагат от общинската администрация и СОС при разработването и осъществяването на общински устройствени и инвестиционни проекти и инициативи. Някои от тези критерии могат да включват: наличие на достоверни документални информации за значимост на някоя инициатива или проект, или за съществуваща активна гражданска инициатива по даден въпрос (конкретни процедурни препоръки за подобни механизми се съдържат в подходите на ЕС за управление на програмния/проектен цикъл).

6. Стартиране, попълване и преференциално прилагане на общинска и публична база данни за BAP (Best Available Practices, Най-добри съществуващи практики) по темите на градоустройството, общинското инвестиционно проектиране, допитването и медиацията с/между обществени групи и други.

V. Като други, общи препоръки към Столична община, необходимо е все повече да се подобрява общинската инициатива, методичния подход, и поемането на конкретни ангажименти на общинските звена, във връзка с текущи общински проекти, кампании, и преписки с граждани и организации. Конкретни идеи и примери за подобни стъпки в други европейски общини могат да бъдат приложени към настоящата концепция.

Настоящите предложения са подготвени със съдействието и подкрепата на:

Сдружение „Велоеволюция”

Сдружение „Трансформатори”

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”

Обществен релсов транспорт

ЕС „За Земята”

РЕЦ за ЦИЕ – България

СГС „Щастливеца“

Сдружение „Див Рошков”

*        Вкл. законово изискуеми, както и допълнителни целесъобразни форми на обществени обсъждания за политики и стратегии, планове (устройствени и интегрирани, комуникационно-транспортни и за организация на движението, секторни и пр. свързани с градската жизнена среда и мобилността) и програми (за качеството на околната среда и нейни компоненти), инвестиционни (инфраструктурни, благоустройствени и пр.) и други проекти, както и техните оценки за въздействие и приложение.

Прикачени файлове