Тъй като градовете се разрастват, това би трябвало да се случва и с тяхната енергийна ефективност

Повишаването на ефективността на сградите представлява значителна възможност за обуздаване на емисиите на парникови газове, като едновременно с това се спестяват пари и се подобрява качеството на живот.

Ако искате да намериге основните източници на парникови газове, можете просто да разгледате вероятностите в границите на един град. Сградите консумират повече от 1/3 от цялата крайна енергийна консумация и половината от световното енергийно потребление. Градовете са отговорни за приблизително 1/3 от световните емисии на въглероден диоксид.

Бързите темпове на развитие на градовете изисква нова инфраструктура. Поради това трябва да се обърне внимание на същестуващите разходо-ефективни решения за намаляване на въздействието на сградите върху околната среда – енергийна ефективност. По този въпрос си партнират в момента World Resources Institute (WRI) и Johnson Controls (JCI) за реализиране на съвместната Инициатива „Сградна ефективност” (Building Efficiency Initiative). Тази инициатива ще обедини градските власти и частния сектор, за да могат със съвместни усилия да ускорят процеса относно сградната ефективност като използват иновативно финансиране и разпределена енергия.

Урбанизацията поставя предизвикателство пред устойчивите сгради

Градовете са едновременно двигателите на икономическия растеж, но също така и на екологичното въздействие. Според доклада Better Growth, Better Climate градовете генерират около 80 % от световния икономически резултат и 70 % от свързаните с енергията парникови газове. Очавква се именно градовете да увеличат размерите си в сравнение със сега съществуващите през 2014 г.: до 2030 година градовете ще обхващат 66 % от световното население в сравнение с 54 % към момента. 

Голяма част от този растеж ще се прояви в бързо урбанизиращите се държави в Азия и Африка, които ще трябва да направят значителни инвестиции в нова инфраструктура за настаняване на това нарастващо население. В Китай, например, 60 % от всички сгради до 2020 година ще бъдат нови сгради.

Градската управа трябва да направи избор: да продължи съществуващите сградни практики и да заседне в неефективната енергийна консумация или да инвестира в енергийна ефективност, да намали използването на електричество и да спести пари в дългосрочен план.

Сградната ефективност спестяване на разходи и носи екологични ползи

Енергийната ефективност ускорява едновременно действията в полза на климата и икономическия растеж. Инвестициите в сградна ефективност могат да имат висока икономическа и социална възвръщаемост. Според Международната енергийна агенция (IEA) World Energy Outlook 2006 всеки допълнителен долар, похарчен за енергийна ефективност в електрическо оборудване, уреди и сгради предотвратява плащането на повече от два долара разходи за енергийна доставка. Това ще доведе и до други ползи като намаляване на използването на вода, по-голяма климатична устойчивост и социални подобрения.

Ню Йорк, например, използва подобренията в сградната ефективност като средство за борба с неравенството и за изпълнение на поетия ангажимент да намали своите парникови емисии с 80 % до 2050 година. Кметът Bill De Blasio сравни енергийните разходи с регресивни данъци, защото жителите с по-ниски доходи харчат по-голяма част от своя доход за енергия отколкото благоденстващите граждани и по-често живеят в по-малко ефективни сгради. Чрез инвестирането в сградна ефективност градовете могат да намалят разходите на гражданите с по-ниски доходи докато едновременно намаляват емисиите. Градът планира да похарчи поне 1 милиард долара за подобряване на сградната ефективност и цели да обнови всички обществени сгради с голяма енергийна консумация до 2025 година.

Енергийната ефективност също дава на градовете възможност да доставят електричество на повече хора. В световен мащаб 1.3 милиарда души нямат достъп до електричество и 14 % от тях са в градски райони. Този проблем е конкретно предизвикателство в бързо нарастващите градове с неофициални селища или бедняшки квартали, чиито жители често имат достъп до енергиен източници, които са скъпи, неблагонадеждни или силно замърсяващи. Енергийната ефективност може да направи достъпна енергията за повече хора и може да направи енергията по-достъпна за домакинствата с ниски доходи.

Инициативата „Сградна ефективност”

Инициативата „Сградна ефективност” – част от WRI Ross Center for Sustainable Cities – ще комбинира експертизата на в осигуряването на решения за сградна ефективност Johnson Controls с изследванията и практическия опит на WRI за ускоряване на световните решения за ресурсна ефективност. Ще бъдат ангажирани иноватори от публичния и частния сектор за разработване, тестване и измерване на различните решения /като например нови финансови модели/ и да подпомогнат по-добри подходи за интегриране на дистрибуционните енергийни системи на ниво сграда и общност.

Пилотен проект на инициативата ще бъде подпомогнат от Обединените нации чрез Sustainable Energy for All Building Efficiency Accelerator Platform, която беше стартирана в края на септември 2014 г. по време на U.N. Climate Summit. Платформата цели да удвои процента на подобренията за енергийна ефективност до 2030 година.

Нарастващите градове в цял свят имат потенциала да поемат по-устойчив път към растеж, да спестят ресурси и пари и да изградят по-ярко бъдеще за своите граждани. Тази цел започва с подобряване на енергийната ефективност.

За повече информация относно партньорството между WRI и Johnson Controls четете тяхната press release.