Включване на местните власти в световна конференция за намаляване на рисковете от бедствия

Третата по ред World Conference on Disaster Reduction (WCDRR) на United Nations ще се проведе от 13 до 18 март 2015 година в Sendai, Япония, където трябва да бъде постигната договореност за рамката за намаляване на риска от бедствия за периода след 2015 година. Тази рамка ще направлява и подкрепя световните колективни усилия за изграждане на нации и общности, които са устойчиви на бедствията. Всички ангажирани с темата представители ще се съберат в Sendai. Резултатите от WCDRR се очаква да се съсредоточат върху ускоряването на прилагането на местно ниво.

Подготвителна среща за местните власти, включително ICLEI, UCLG, UNISDR и други партньори от кампанията Making Cities Resilient, ще се проведе на 13 март 2015 година. Кръгла маса с участие на представители на ниво министерства ще се проведе на 16 март 2015 година.

За да обърне внимание на липсата на прилагане на местно ниво на Рамката за действие от Киото 2005-2015 (Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015), UNISDR стартира през 2010 година Making Cities Resilient Campaign и създаде световна мрежа от местни власти, ангажирани с намаляването на риска и изграждането на по-устойчиви градове с подкрепата на местни управляващи организации като ICLEI и UCLG. Тези местни управляващи организации представляват градове с различни размери, характеристики, рискови профили и местоположения. Техните усилия се подкрепят от спомагателна група от партньорски организации. Посредством използването на медиите и публични прояви за повишаване на информираността кампанията помогна да се изгради силно чувство за политическа ангажираност между местните власти за намаляване на риска от бедствия и да се обърне внимание на приспособяването към климатичните промени.

Взимайки предвид опита, получен по време на изпълнението на HFA, и в изпълнение на заложения резултат и цел на рамката за периода след 2015 година за намаляване на риска от бедствия, е идентифицирана нуждата от ускоряване и целенасочено действие на местните власти и национални правителства в следните приоритетни области:

  1. Разбиране на риска от бедствия
  2. Укрепване на управлението и институциите за управление на риска от бедствия
  3. Инвестиране в икономическата, социалната, културната и екологична устойчивост
  4. Повишаване на готовността за ефективна реакция и възстановяване по-добър в случай на възстановяване
  5. Снабдяване на местните власти с адекватни източници и практики за прилагане на съгласувани стратегии

Припознаване на централната роля на местните и регионални власти в намаляването на риска в градовете и устойчивото строителство и, като се имат предвид многобройните усилия, предприети да подкрепят местните власти в техните усилия за адаптация и устойчивост, рамката за намаляване на риска за периода след 2015 година дава така необходимата възможност като призовава за действия в областта на управлението и изграждането на капацитет, законови и институционални рамки, планиране, финансиране и мониторинг.  

Целта на участието на местните власти в конференцията е да обсъдят прилагането на Рамката за намаляване на риска за периода след 2015 година от гледна точка на местното ниво и да покажат своята политическа готовност и ангажираност за засилване на устойчивостта на тяхната общност и територия. Представителите на местните власти ще се обединят около единна декларация и ще приемат декларация на кметовете.

Местните и регионални власти са съорганизатори на кръгла маса с участието на представители на министерства по темата: „Намаляване на риска от бедствия в градска среда”. Тази кръгла маса ще се проведе в понеделник, 16 март 2015 година и присъствието е само с предварително отправена покана. Кръглата маса ще даде възможност за интерактивен дебат между представителите на националните правителства и местните и регионални власти, фокусирайки се върху приоритетите и ключови мерки, които трябва да подкрепят Рамката за намаляване на риска от бедствия за периода след 2015 година.

За повече информация относно регистрацията, моля натиснете тук.

Проверете също UCLG webpage относно намаляване на риска от бедствия.